Körutazások
Z(s)EPPELIN közösség
Kedvezményeink
Szolgáltatásaink
Hírek
Blog
Utazás vélemények
Bemutatkozás
Adatvédelem
Utazási feltételek
Hasznos
Kapcsolat
Csatlakozások, transzferek
Partnerkapu
Az utazás kultúrája
UTOLSÓ HELYEK
2024 - Év eleji ajánló

https://www.zseppelin.hu/ajanlat/485197/200/sieles-es-kirandulasok-tirolban-2024

https://www.zseppelin.hu/ajanlat/303981/200/svajc-ikonikus-hegyei-kozott-utazunk-2024

https://www.zseppelin.hu/korutazasok/szilveszteri-programok

 


Utazási szerződési feltételek

 a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda, mint utazásszervező által a Kulturális Körutazások 2016' programfüzetben meghirdetett utazásokhoz.


Fontos! Az alábbiakban megjelent utazási feltételek tartalma teljesen megegyezik a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda "Általános Utazási Szerződés" nevű nyomtatványával, de formai okokból innen letöltve szerződéskötésre nem, csak tájékoztatásra alkalmas! Érvényes utazási szerződésünket Partnereink kérésére e-mailen megküldjük, szerződéskötésre kizárólag a tördelt, fejléces formában használható.


1. Jelen szerződés készült a Z(s)EPPELIN Idegenforgalmi és Szolg. Kft. (székhelye: 6722. Szeged, Petőfi Sándor sgt. 18., cégj. száma: 06-09-014960 Csongád Megyei Cégbíróság, adószáma: 11735892-2-06, bankszámlaszáma: Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000072-62810004) vállalkozásban működő Z(s)EPPELIN Utazási Iroda, (továbbiakban: utazásszervező, telephelye és levelezési címe: 6722. Szeged, Petőfi Sándor sgt. 18., tel.: 06-62-426-084, fax: 06-62-424-048, e.mail: zseppelin@zseppelin.hu, internet: www.zseppelin.hu, és a szerződést aláíró utas (vagy utas nevében eljáró megbízott) között. Az utazásszervezőt engedélyező ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve, elérhetősége: Magyar Kereskedelmi Engedélyező Hivatal, 1124. Budapest, Németvölgyi út 37-39., levélcím: 1534. Budapest, BKKOP pf. 919., tel.: 06-1-4585-537, fax.: 06-1-4585-847., internet: www.mkeh.gow.hu. Az általános utazási szerződés elválaszthatatlan része a megrendelésnek utazásszervező által kibocsátott visszaigazolása, számla és utastájékoztató, valamint az utazásszervező által kiadott programfüzet. Repülős utazásoknál az utazási feltételek részét képezi a légitársaságok üzletszabályzata.
2. Az utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. - továbbiakban: PTK) vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm sz. rendelettel módosított 281/2008.(XI.28.) Korm sz. rendelet (továbbiakban: R.) előírásaiban illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak.
3. Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utas vagy megbízottja (továbbiakban: utas) az utazást megrendelte, az utazási feltételek szerinti díjelőleget befizette, a megrendelést az utazásszervező írásban elfogadta és visszaigazolta. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta, az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. Amennyiben az utazási iroda az Utas jelentkezését csak opciósan tudja elfogadni, az utazási szerződés csak akkor jön létre, amikor az utazási iroda az Utast jelentkezésének végleges elfogadásáról értesíti és az utas jelentkezését a foglalási díj befizetésével a megadott határidőig megerősíti.
4. Az utazási szerződés az utazásszervező és a szerződést aláíró személy(ek) között jön létre. Amennyiben az utast harmadik személy, mint megbízott képviseli, az utazásszervező nem köteles vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) képviseleti jogosultságát. Ebben az esetben a szerződéssel járó kötelezettségek a szerződést aláíró harmadik személyt terhelik, a szerződéssel járó jogok a szerződésben megnevezett utast illetik. Amennyiben a megbízó a megbízási jogviszony létrejöttét jogszabály által meghatározott magánokirattal igazolja, úgy a megbízottként eljáró személyt illetik (terhelik) a szerződéssel járó jogok és kötelezettségek. Ebben az esetben a megbízott köteles átadni az utasnak minden, utazással kapcsolatosan részére átadott, megküldött iratot, értesítést, információt. A jogosulatlan képviseletből vagy irat, információ át nem adásából felmerülő (utast, utazásszervezőt érintő) kárért a megbízottként eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
5. On-line megrendelés esetén az utas megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervező utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalta vagy a megküldött csekken befizette és az beérkezett irodánk bankszámlájára, valamint az utazásszervező a megrendelést írásban visszaigazolta. On-line megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).
6. Amennyiben az utas utazását az utazásszervezővel szerződésben álló bármely partner utazási irodánál foglalta le, abban az esetben is a szerződés létrejöttére, az utazási feltételekre jelen szerződésben foglaltak (melyet a szerződéses partner utazási irodák részére megküldünk) az érvényesek. Ilyen esetben az utas megbízottja alatt az utazásközvetítő értendő.
7. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utas, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője.  Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. előírásai alapján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek. (Nyilatkozatot lsd. a szerződés végén!)
8. Amennyiben az utazási szolgáltatás ellenértéke a megadott határidőig nem érkezik be az utazásszervező bankszámlájára, az utazásszervező törli a megrendelést. Az esetlegesen felmerülő költségeket az utas ebben az esetben is köteles megfizetni.
9. Az utas és az utazásszervező az általános feltételektől eltérő esetekben jelen utazási szerződéstől eltérően is megállapodhat (szakmai utaztatás, egyéni megrendelés…). Az általános szerződéstől való eltérő feltételeket írásba kell foglalni és jelen általános szerződéssel megegyezően az utassal (megbízottjával) alá kell íratni.
10. A határátlépéshez szükséges érvényes útokmány beszerzéséről az Utas gondoskodik. A vízum beszerzését az Utas megbízása alapján (kizárólag magyar állampolgárok részére) az utazási iroda külön megbízás alapján magára vállalja. Amennyiben az utas a vízumbeszerzéshez érvénytelen okmányt, nem valós, ill. nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, vagy az utazásszervező által közöl határidőre a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat stb. nem juttatta el az utazásszervezőnek, utazása meghiúsulása esetén az ebből adódó kárt az utas viseli.
11. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésen kívül az utazásszervező által kiadott programtájékoztató és az utazási iroda írásos visszaigazolása, elutazás előtt 7 nappal kiadott utastájékoztatója tartalmazza, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a visszaigazolás, számla tartalmát az utas a kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolja, illetve az abban foglalt díj befizetését teljesíti, az utazási szerződés a visszaigazolásban feltüntetett tartalommal jön létre vagy módosul (jóváhagyásra utaló magatartás!).
12. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget (beleértve az ÁFA kts-et), útlemondási (storno) biztosítást foglal magában. Általában a részvételi díjnak nem részei a különböző belépők, helyi közlekedési jegyek, kikötői és repülőtéri illetékek, kerozin pótdíjak, vízumdíjak, fakultatív szolgáltatások és fakultatív étkezések árai. Ezeket a részvételi díjon felül kell megfizetni. Amennyiben ezek a díjak forintban vannak feltüntetve, akkor azt a részvételi díjjal együtt, forintban kell megfizetni. Ha ezek a díjak valutában szerepelnek programjainknál, akkor azokat a helyszínen, a helyi pénznemben kell megfizetni.
13. Az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek ellenértéke az indulást megelőzően nem kerültek befizetésre (pld. fakultatív szolgáltatások). Amennyiben az előre, forintban befizetett fakultatív program a legkisebb szükséges létszám hiánya vagy helyi probléma miatt elmarad, annak ellenértékét – egyéb követelési igény kizárása mellett - az utazási iroda maradéktalanul visszatéríti.
14. Az utazásszervező által meghirdetett részvételi díjból a szolgáltatás megrendelésekor, az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg az Utas részvételi díjelőleget fizet. 
A fizetendő részvételi díjelőleg a kapcsolódó összes megrendelt szolgáltatás díját is tartalmazó teljes szolgáltatási díj 40 %-a, kivéve, ha az utazásszervező ettől eltérő feltételekkel fogadja el a megrendelést (pld. külföldi közreműködő vagy repülőtársaság által kikötött korábbi határidő). 10.000 Ft megrendelési összeg alatt ill. 30 napon belüli jelentkezéskor a teljes részvételi díjat a szerződés aláírásával egy időben kell megfizetni.
A teljes részvételi díj megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha e szerződés melléklete a külföldi közreműködő vagy repülőtársaság által kikötött korábbi határidőt tartalmaz. Az utazásszervező nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni, mely a megkötött szerződésnek utas által való elállással egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével az utazásszervező az utastól követelheti felmerült kára megtérítését.
15. Amennyiben az utazás repülővel valamint vidéki transzfer szolgáltatással kerül a megrendelő által megrendelésre, úgy:
a) Amennyiben az utazás repülővel történik, a légitársaságok utazási szabályzatának előírásai e szerződés részeivé válnak. Sor kerülhet előre nem közölt leszállásokra, repülőgép cserére, indulási - érkezési időpont megváltoztatására, légitársaság megváltoztatására, illetékek árának módosítására. Az utazásszervező az ilyen változtatásokról tudomására jutása után tájékoztatja utasait, de az ilyen változtatásokért nem felel.
b) Amennyiben a vidéki csatlakozás az irodánk által közvetített „vidéki transzfer” szolgáltatás (ingyenes és feláras) alapján történik, úgy a Vidéki Transzfer Kiegészítő Szerződés elemei e szerződés részeivé válnak (részletek honlapunkon).
16. Amennyiben az utazásszervező bármely útját kedvezménnyel hirdette meg, a kedvezményt csak a meghirdetett időszakban és feltételekkel biztosítja az utas részére. A törzsutas kedvezmény igénybevételét és arra való jogosultságát az utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni, utólag a kedvezmény nem érvényesíthető. Az időszakokhoz kötött kedvezményeket (pld. előfoglalási, vásári kedvezmény) a már korábban megrendelt utazásoknál nem lehet igénybe venni. A különböző kedvezmények összevonása nem lehetséges (kivéve, ha ezt külön meghírdettük).
17.  A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltséget is) változása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, egyéb kötelező terhek (pld. repülőtéri és kikötői illeték) és a deviza forint árfolyamának az utazásszervező ajánlatában feltüntetett határértékének megváltozása valamint az előzetesen feltüntetett minimális utaslétszám hiányából eredően az utazásszervező a meghirdetett részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Az utazásszervező ebben az esetben a díjat legfeljebb a megváltozott költségek arányában emeli fel és az emelés okáról, mértékéről az érintett utasokat (vagy megbízottjait) írásban tájékoztatja. 
18. Ha a részvételi díj emelkedése a szerződés aláírásakor rögzített eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja vagy az utazási iroda az utazási programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatta, a megrendelő az erről szóló értesítéstől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az esetben az utast a 19. pontban, illetve a R.-ben rögzített jogok illetik meg. Amennyiben az utas nem nyilatkozik, az utazásszervező ezt úgy értelmezi, hogy az utas elfogadta a megváltozott részvételi díjat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését (ráutaló magatartás). 
19.  Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.  Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból állt el az utazási szerződéstől: 
a) Az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van.
b) Amennyiben a fenti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
c) Amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtására az utazásközvetítő nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező az utas kérésére a befizetett díjnak a bankszámlánkon történő jóváírás napjától számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal emelt összegét fizeti ki.
20. Amennyiben az utazási iroda az utazási szerződéstől az alábbi okok miatt áll el, az elállásból keletkezett kár, ill. sérelemdíj megtérítésére nem kötelezhető:
  a) Az utazásszervező által nem befolyásolható, ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején ésszerűen nem láthatott előre (vis major),
  b) Ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el és az utazásszervező erről az utast  (közvetítő esetén az utas utazási irodáját) írásban tájékoztatta az utazási szerződésben megjelölt határidőben.
21.  Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetekben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, valamint a programokat azonos jellegűre és értékűre felcserélje, az útvonalat és a programok sorrendjét az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével módosítsa. Amennyiben a változtatás során az utazásszervező az eredeti szolgáltatással azonos vagy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtott, ezek a módosítások nem számítanak a meghirdetett utazási szolgáltatás lényeges megváltoztatásának.
22.  Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az Utas az utazás megkezdése előtti 60 napon belül a saját érdekkörében felmerült ok miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazásszervezőnek a bruttó részvételi díj és vissza nem téríthető fakultatív programok valamint illetékek százalékában az alábbiak szerinti bánatpénzt megfizetni:
Bánatpénz (lemondási díjak):
60-36. napon belüli elállásnál 10%
35-16. napon belüli elállásnál 60%
15-8. napon belüli elállásnál 80%
7. napon belüli elállásnál, ill. utazásból való kizárás, meg nem jelenés esetén  100%
A bánatpénz megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem. A bánatpénz díját az utazási iroda jogosult levonni az utas által befizetett részvételi díj és egyéb nem visszatéríthető felárak összegéből. A fennmaradó részvételi díjat az utazási iroda a lemondás visszaigazolásától számított 8 napon belül visszafizeti.
Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektől. Ezen légitársasági szerződési és lemondási feltételek légitársaságonként és repülőjegy foglalásonként eltérőek. Lemondás esetén a repülőtéri illeték mértéke a lemondási díjként (bánatpénz) tekinthető a légitársaság visszaigazolása alapján.
23. Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján egyértelmű konzuli nyilatkozattal „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező - amennyiben ez lehetséges - helyettesítő szolgáltatást kínál fel. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbözetet az utazásszervező az utas részére visszatéríti. Amennyiben az utas a fenti esetben eláll a szerződéstől, az utazásszervező részére visszatéríti a befizetett díjat.
24. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről köteles írásban az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő többletköltségekért az engedményező és az engedményes a PTK 6:254. §. rendelkezései szerint felel. Az Utas csak olyan személy részére engedményezheti az utazáson való részvétel jogát, aki megfelel a jelen utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek és az engedményezés elfogadásáról írásban nyilatkozik. Amennyiben az engedményezett személy a szükséges utazási okmánnyal, vízummal nem rendelkezik ill. repülőjegy foglalásnál névátírásra más részére már nincs lehetőség, az utazásszervezőt kártérítési felelősség nem terheli.
25. Az utazásszervező a vele megkötött szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utassal szemben az utazásközvetítőért az őt megbízó utazásszervező a megbízásának keretei között felel. Mentesül az utazásszervező a kártérítési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt (PTK.)
26. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a légi fuvarozók, mint az utazásszervező közreműködőinek felelősségét a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény korlátozza. Repülőgépes utazásoknál a visszautasított beszállásra, a légi járatok törlésére, hosszú késésre, útipoggyász szállítására, légitársaság által okozott kár megtérítésére vonatkozó  264 / 2004. EK rendelet, valamint a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
27. Az utazásszervező felelősséget vállal az általa szervezett és értékesítésre felkínált szolgáltatásért, az utazási szerződésben foglaltak nem- vagy hibás teljesítéséből adódó károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért. Nem terheli kártérítési felelősség az Utazásszervezőt, ha a nem teljesítés ill. hibás teljesítés sem az ő, sem közreműködője magatartására nem vezethető vissza: így különösen: ha a szerződés tekintetében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetőek vissza, vagy, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy „vis major” esetén. Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből, ill. hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
28. Amennyiben az utazási iroda a szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, a részvételi díjat arányosan leszállítja. Nem köteles az utazási iroda a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe, vagy utazását útlevél hibája, vámszabályok vagy az adott ország törvényeinek megsértése miatt meg kellett szakítania. 
29. Az utazásszervező hibás teljesítése esetén az Utast együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az Utas a szolgáltatással szembeni kifogása esetén haladéktalanul köteles azt a helyszínen az utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak, vagy az iroda által megadott helyszíni képviselőnek bejelenteni, kérve a hiányosság kijavítása hiányában a jegyzőkönyv felvételét. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését kérésére, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe venni és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a kifogásról az utazási irodát tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben panaszát a helyszínen nem orvosolták – az utas az utazási irodát a szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul tájékoztatni. (Az utazásszervező ügyeleti telefonszámát az utazás előtt kiadott utastájékoztató tartalmazza.)
30. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó kárigényét hazaérkezését követő 8 napon belül eredeti aláírásával ellátott levélben írásban, postai úton jelentheti be az utazási irodához, mellékelve az utaskísérő vagy helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. Az utazásszervező a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Nem léphet fel az Utas kártérítési igénnyel, amennyiben a szolgáltatásnak a szerződésben rögzített feltételektől eltérő teljesítése az Utasnak felróható okból következett be. Ha az utazási iroda az utas kárát megtérítette, ugyanazok a jogok illetik meg, amelyek az utast a közreműködővel szemben illették meg.
31. Az utazás során köteles az Utas az utazásra vonatkozó hatályos (útokmány, vízum, vám, stb.) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben határátlépéshez útlevél szükséges, az az utazása befejezését követő legalább 6 hónapig (két üres oldallal) érvényes, az útlevélben szereplő adatok megegyeznek az utazás foglalásánál megadott adatokkal. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
32. Ha az utazás teljesítésének megkezdése a szerződéskötéskor még előre nem látható ok miatt veszélybe kerül vagy akadályba ütközik (sztrájk, háború, katasztrófa, embargó, légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyért egyik fél sem felelős és mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. Ha ugyanilyen ok miatt a már megkezdett utazás megszakad, az utazásszervező Utasai hazautaztatása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. (Háborús és katasztrófa helyzet bekövetkeztére, egyes országokba való utazási korlátozásra az írásban megjelent, hivatalos külügyminisztériumi (konzuli) állásfoglalás az irányadó.) Amennyiben az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik fél magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, az utazási iroda az okozott kárért nem felel, de az utasnak lehetőségeihez mérten minden segítséget megad.
33. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kára esetén a PTK megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal a 29. és 30. pont szerinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt.
34. Az utazásszervező által szervezett utazásoknak csak a részvételi díj és a repülőtéri illeték tartalmaz útlemondási (stornó-) biztosítást (az ettől eltérőt külön közöljük) egyéb járulékos költségek, illetékek nem. A kalkulált útlemondási biztosítás 20% önrészt tartalmaz (felár megfizetésével ezen önrész kiváltható: CLPLUS). Az Utas az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást (BBP) köteles kötni a teljes részvételi díj (díjhátralék) befizetésével egy időben. A BBP biztosítás megkötése mentesítheti Utasainkat egyes, előre nem látható, váratlan kiadásoktól. A biztosítási feltételek a jelen szerződés aláírásával együtt az utas részére átadásra kerülnek. 
35. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért kizárólag az Utas tartozik felelősséggel.
36. Amennyiben az Utas saját magánál, vagy közeli hozzátartozójánál (PTK 685.§.b.) a biztosítási feltételekben feltüntetett utazás képtelenség következett be az útra való jelentkezés után, akkor az Utas kárigényét a biztosítójának kell benyújtania, amely - az erre vonatkozó üzleti szabályzata alapján – dönt az Utasnak az önrész összegének levonása utáni kártérítéséről. Útlemondási biztosítási szerződés csak a jelentkezéssel egyidejűleg köthető. Útlemondási szerződés hiányában lemondáskor a részvételi díj visszatérítése csak a 22. pontban meghatározott feltételekkel lehetséges. Lemondási idő alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az utas (vagy meghatalmazottja) ezzel a szándékával részvételi jegyét az utazásszervezőhöz személyesen leadja, igazolhatóan postai úton feladta, vagy a lemondási nyilatkozat írásban az utazásszervezőhöz beérkezik.
37. Idegenvezetésre jogosult személyt - külön megállapodás hiányában - az utazási iroda azokhoz a csoportos utazásokhoz biztosít, melyet saját szervezett társasutazásként hirdetett meg, illetve egyedi árajánlatában az idegenvezető (utaskísérő) biztosítását feltüntette.
38. A Z(s)EPPELIN  az R-00899/1994. sz. alatt bejegyzett önálló utazásszervezésre jogosult touroperator iroda, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), az Internationaler Bustouristik Verband e.V. (RDA) és az Ausztria Klub-nak tagja.
39.  Az utazásszervező az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött szerződés alapján rendelkezik az utasok biztonságát szolgáló előírt vagyoni biztosítékkal. A vagyoni biztosíték száma: VBB/2016/272. (érv.: 2011.01.01-2016.12.31-ig). Területi hatálya: Nemzetközi és belföldi utazásszervezés. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja - a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28.) Kormány rendelettel módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt - az utazásszervező és utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A biztosító elérhetősége: levélcím 1143. Budapest, Stefánia út 51., tel.: 1/460-1400, fax 1/460-1499, e-mail: info@colonnade.hu. 
40. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy az egyes programok során útközben marketing jelleggel filmet, képeket készítsen a látottakról, utasokról.
41. Az utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekben a szerződő felek elsőbbségben részesítik a közös megegyezésre való törekvést. Ennek hiányában elfogadják az utazásszervező székhelye szerinti polgári bíróság kizárólagos illetékességét.
 





Fontos! A fentiekben megjelent utazási feltételek tartalma teljesen megegyezik a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda "Általános Utazási Szerződés" nevű nyomtatványával, de formai okokból innen letöltve szerződéskötésre nem, csak tájékoztatásra alkalmas! Érvényes utazási szerződésünket Partnereink kérésére e-mailen megküldjük, szerződéskötésre kizárólag a tördelt, fejléces formában használható.

 

Z(s)EPPELIN Utazási Iroda


Programjaink részvételi díj összege tartalmazza a kalkulált útlemondási biztosítást, melynek feltételeit, útlemondási szabályzatát az alábbiakban olvashatják:


Feliratkozás hírlevélre
Név:  
Email:
Advent Krakkóban és Zólyomban 2023
2023-12-08
Reggeli
63.000 Ft
Prága, Český Krumlov És Pozsony adventi díszben 2023
2023-12-08
Reggeli
68.800 Ft
Advent Zakopánéban és Bártfán 2023
2023-12-09
Reggeli
47.500 Ft
Svájc ikonikus hegyei között utazunk 2024
2023-12-13
Reggeli
214.000 Ft
Advent Tirolban 2023
2023-12-15
Reggeli
98.500 Ft
Advent a festői Karintiában 2023
2023-12-15
Reggeli
93.500 Ft
Adventi gyertyagyújtás Mariazellben 2023
2023-12-16
Félpanzió
62.500 Ft
Adventi varázslat Bécsben 2023
2023-12-16
Reggeli
53.800 Ft
Karácsonyi varázslat Tirolban 2023
2023-12-22
Reggeli
143.300 Ft
Karácsony Linzben - Kirándulás Cesky Krumlovba 2023
2023-12-23
Reggeli
148.500 Ft
Karácsony Krakkóban és Zakopanéban 2023
2023-12-23
Reggeli
86.000 Ft
Karácsony a festői Karintiában 2023
2023-12-23
Reggeli
149.000 Ft
Szilveszter Athénban ízekkel és tartalommal 2023
2023-12-29
Reggeli
234.500 Ft
Szilveszter a Salzkammerguti tavaknál 2023
2023-12-29
Félpanzió
219.000 Ft
Erdélyi szeretet szilveszterkor 2023
2023-12-29
Reggeli
215.300 Ft
Mediterrán szilveszter az Isztriai-félszigeten 2023
2023-12-30
Reggeli
115.000 Ft
Szilveszter Velencében, a kalmárok városában 2023
2023-12-30
leírás szerint
116.500 Ft
Szilveszter a festői Karintiában 2023
2023-12-30
Félpanzió
211.000 Ft
Szilveszter az Alpokalján: Sopron, Kőszeg és Sárvár 2023
2023-12-30
Félpanzió
145.000 Ft
Szilveszter Szlovéniában csillagtúrákkal 2023
2023-12-30
Reggeli
141.000 Ft
Szilveszter Rómában - repülővel 2023
2023-12-30
leírás szerint
288.500 Ft
Szilveszter Grazban - a stájer fővárosban 2023
2023-12-30
leírás szerint
138.000 Ft
Arany Prága szilveszterkor 2023
2023-12-30
Reggeli
149.200 Ft
Szilveszter Krakkóban 2023
2023-12-30
Reggeli
94.800 Ft
Szilveszter Isztambulban 2023
2023-12-30
Félpanzió
314.000 Ft
Advent Nürnbergben, Rothenburg és Regensburg 2023
2023-12-08
Reggeli
0 Ft
Advent Felső-Ausztriában a Wachau vidékén 2023
2023-12-09
leírás szerint
0 Ft
Graz adventi hangulatban 2023
2023-12-09
Reggeli
0 Ft
Arad és Temesvár adventi hangulatban 2023
2023-12-09
Ellátás nélkül
0 Ft
Advent Zágrábban 2023
2023-12-09
Ellátás nélkül
0 Ft



Irodáink:
6722 Szeged,
Petőfi Sándor sgt. 18.
Tel.: (36) 62 426 084
Fax: (36) 62 424 048
zseppelin@zseppelin.hu © 2008 Zseppelin, powered by Aleph